1,. FŐBB FELTÉTELEINK:

  • Toyota Yaris típusú gépjárművel KIZÁRÓLAG PEST MEGYÉN BELÜL KÖZLEKEDHETNEK bérlőink. Megszegése, azonnali szerződésbontással jár.
  • Minden Gépjármű minimum bérlési ideje 1 hét, amennyiben hamarabb visszahozza, nem áll módunkban bérleti díjat visszatéríteni!
  • A bérlőnek rendelkeznie kell érvényes személyi igazolvánnyal, Magyarországi érvényes lakcímkártyával/lakcímmel, és minimum 1éve szerzett érvényes jogosítvánnyal.

2.,A jármű beszerzése

A bérbeadó kötelezettséget vállal,hogy a személygépjárműhöz beszerzi és azt a vonatkozó magyarországi közl.rendészeti előírásoknak megfelelő állapotban, tartozékaival a Bérlő rendelkezésére bocsájtja ,aminek legkésőbbi határideje a bérbe adás időpontja.

3.,A jármű üzemeltetése

A Bérlő a jó gazda gondosságával biztosítja a jármű szakszerű üzemeltetését. A bérelt járművön történő bárminemű változtatásához a Bérbeadó előzetes írásos engedélye szükséges. Mindazon kárért, amely a nem rendeltetésszerű használatból következik csakúgy, mint a jármű által okozott kárért, balesetért, amely a Bérlőt terheli a felelősség.

4., A jármű használata

A bérleti szerződés időtartama alatt a Bérlőnek kizárólagos használati joga van. Amennyiben a harmadik személy tulajdonjogából fakadóan a Bérlőt használati jogában korlátozná a Bérlő azonnali

hatállyal felmondhatja a szerződést. A Bérlő kötelezettséget vállal arra,hogy a jármű üzemeltetéséért felelősséget vállaló személy adatait megadja mint a felelősséget vállaló személy neve,lakcíme. A bérleti szerződés ideje alatt a Bérbeadó illetve a felelősséget vállaló személy  a járművet harmadik személynek használatba(bérbe) csak a Bérbeadó írásos engedélyével adhatja. Bérlő nem alapíthat zálogjogot a gépjárművön, illetve más módon sem terhelheti azt. A Bérlő jogait és kötelezettségeit a Bérbeadó írásos hozzájárulásával harmadik személy átveheti. Amennyiben a bérlet időtartama alatt a járműre harmadik személy pert kezdeményezne, zár alá vennék,vagy a bérbeadó tulajdonjogát bármely más módon sértenék, ill. veszélyeztetnék,úgy a Bérlő a Bérbeadót erről a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíteni köteles. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felel.

5.,Időtartam

Amennyiben a gépjármű a szerződésben meghatározott időponttól eltérő időpontban kerül átadásra a Bérlő részére,a határozott időtartam kezdő időpontja az átadás időpontja.

6.,Bérleti díj

Késedelmes fizetés esetén a Bérbeadó jogosult a késedelem idejére 1,5% késedelmi kamatot naptári naponként felszámítani, amelyet a Bérlő a számla kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles a Bérbeadónak kifizetni. Amennyiben az MNB alapkamat emelkedik a Bérbeadó jogosult a bérleti díj megváltoztatására.

7.,Kárveszély és a jármű biztosítása

A Bérlő viseli a jármű átvételét követően a bérleti szerződés teljes időtartama alatt kárveszélyt,amely kiterjed a külső okból származó és saját érdekkörben felmerült ok miatti különösen a jármű megrongálásából ,rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válásából, megsemmisüléséből, vagy elvesztéséből származó károkra .A Bérlő felel a veszélyes üzem működtetéséből származó károkért. A biztosítások meg nem kötéséből illetve fenn nem tartásból származó károkért a felelősség az üzembentartót terheli. A Bérlő bármely biztosítási esemény,vagy bármely bekövetkezett kár esetén köteles a maximális együttműködést tanúsítani a biztosítási kár rendezésének kezdetéig.

8.,Ellenőrzés,tájékoztatás

A Bérlő haladéktalanul tájékoztatja a Bérbeadót valamennyi a szerződést, annak teljesítését, illetve a járművet érintő körülményről,így különösen a járművel okozott kárról. Bérlő köteles megtéríteni Bérbeadónak minden olyan rendőrség vagy más szabálysértési ,közigazgatási jellegű vagy egyéb bírság,büntetés,pótdíj-ideértve a meg nem fizetett parkolási díjat,illetve az autópálya használattal kapcsolatos díjak megfizetésének elmulasztását is-összegét,illetve Bérbeadó ezek következményeképpen előállított kárát,amelyet a gépjárművel azon időszak alatt elkövetett valamely szabályszegés nyomán róttak ki,amely időszakban Bérlő a gépjármű bérleti jogosultja volt,beleértve a tényleges visszaszolgáltatásig fennálló időszakot.Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés megszűnését követően tudomására jutott bármely bírság,büntetés,vagy egyéb fizetési kötelezettséggel együtt járó marasztalás nyomán előállított kárát teljes egészében a Bérlőre hárítani .Amennyiben a Bérlő jelen pontban foglalt bírság,büntetés illetve pótdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek a gépjármű Bérbeadó részére történő visszaadásig nem tesz eleget a további eljárás valamennyi felmerülő költsége(ideértve többek között az ügyvédi díjat,postaköltséget) is a Bérlőt terheli. Bérlő köteles a jelen pontban rögzített fizetési kötelezettséget keletkező eseményekkel összefüggésben megtett jogcselekményekről, illetve bekövetkezett eseményekről(ideértve a fizetési kötelezettségnek történő esetleges közvetlen elégtételt, a fizetési kötelezettséget megállapító bíróság, hatóság döntésével,határozatával, a követelést támasztó harmadik személy követelésével szembeni fellépésről, eljárási cselekményről, a fizetési kötelezettség terhesebbé válását vagy enyhülését esetleges elengedését,megszűnését előidéző vagy azzal összefüggő eseményekről,intézkedésekről stb.) a Bérbeadót a jogcselekmény megtételét vagy az esemény bekövetkeztét követően haladéktalanul, de legkésőbb 24órán belül igazoltan lehetőleg írásban,egyébiránt telefonon vagy más alkalmas módon értesíteni. Az értesítési kötelezettség határidőben történő teljesítésének bármely okból való elmulasztása esetén Bérlő köteles az érintett fizetési kötelezettségenként egyszeri 5000,-Ft+ÁFA kötbért a Bérbeadó részére megfizetni a Bérbeadó vonatkozó fizetési felszólításban foglaltak szerint.A pénzforgalmi szolgáltatásról szóló tavalyi törvény és a vonatkozó jegybanki rendelet szerint a fizetési megbízás azon a napon teljesül,amikor a pénz a kedvezményezett – vagyis a bírságot kiszabó szervezet számláján megjelenik. Ezért fokozottan figyeljenek a fizetési határidőkre és a lejárat előtt legalább két nappal korábban fizessék be csekkjeiket. A jogszabály szerint ugyanis a Postának maximum két napja van arra, hogy a pénzt továbbítsa az adott cégnek.

9., A szerződés megszűnése,felmondása

a.) A bérlő jelen szerződést a Bérbeadó szerződéses kötelezettségének elmulasztása esetén azonnali hatállyal felmondhatja.

b,.) A bérbeadó a jelen szerződést a Bérlő szerződéses kötelezettségének elmulasztása illetve nem szerződésszerű teljesítése esetén azonnali hatállyal felmondhatja.

 

A szerződés megszűnése esetén, amennyiben a szerződés a Bérlő mulasztása vagy egyéb más,nem szerződésszerű teljesítése miatt szűnik meg,a Bérbeadó jogosult a jármű feletti birtoklási és használati jogot azonnali hatállyal visszaállítani és a határozott időtartamú bérleti szerződés esetén a hátralevő bérleti díjat azonnali esedékességgel egy összegben követelni. Határozatlan időtartamú szerződés esetén Bérlő 1 hónapi bérleti díjnak megfelelő összeget mint meghiúsulási kötbért köteles a Bérbeadó részére megfizetni, kivéve amennyiben a bérleti jogviszony a 6 hónapot meghaladta.

A szerződés megszűnése esetén a személygépjármű leszállítása, üzemszer tartozékainak átadása a Bérbeadó

székhelyén/telephelyén, a Bérlő feladata. Bérlő visszatartási jogot semmilyen jogcímen nem gyakorolhat.

Amennyiben ez a Bérlő elmulasztja, akkor a Bérbeadó ezt elvégzi (elvégezteti). Ennek teljes költségét,mint behajtási költséget a Bérlő viseli.

10,. Vegyes rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezési irányadóak. Közületi

Bérlő esetén a szgk. SZJA-t és esetleges egyéb adóterheket ,amely magáncélú használatból ered a Bérlő viseli.

A jelen szerződésből eredő vitákat a felek megkísérlik egymás között békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a felek kikötik és alávetik magukat hatáskörtől függően a Buda Környéki Bíróság vagy a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességnek.